Page:Sibu Congkan Sanbian494-徐枋-居易堂集-8-5.djvu/76

此页尚未校对


然風韻甚逺善病雖日遊諸公意蕭然也客都五年

南還復登之罘觀海遊黃山渡錢塘上會稽已而再

遊都門往來金陵江都間甲申五月聞北都之變遂

歸吳門隱居鄧尉山焉時崇禎十七年也南都再建

柄國諸公多舊遊屢趣之一出終不應歎曰吾老矣

不幸遘此世變崩天之禍震古所無吾雖齊民能無

痛於心乎且吾之所以足跡半天下役役二十餘年

者意有以大吾之所學而後出其所蓄積以與古人

爭衡以藉其成於諸公已矣今不可復問矣遂泣下

時賊臣搆文靖公甚急而楊文驄爲柄國者至親官

武部郎貴用事所言無不得當於柄國者無補曰龍