Page:Sibu Congkan Sanbian495-徐枋-居易堂集-8-6.djvu/102

此页尚未校对


師師於是創楞嚴壇於吳縣鳳凰山之麓以奉石經

而即建塔於壇之旁其莊嚴妙麗亦甲於諸蘭若方

以次興構而師厭世矣時乙已歳之七月也師生於

萬曆壬子世壽五十四臘僅五然師自有生以後般

若外不知有他事故㓜不茹葷血不㛰不宦其所見

所聞無非此也少而叅禮諸方遍歷名藍先入閩中

上浣山香林和尚道塲隨至滇之鷄足山及入吳大

有所爲而遂終於吳焉先是於崇禎庚辰歳皈依三

重律師受菩薩戒又十三年而鬀度法名法智廣運

其字也師浙之紹興會稽人族姓陳氏名大賢即吳

門緇素皈仰而賢士大夫所亟稱之陳居士日新云