Page:Sibu Congkan Sanbian495-徐枋-居易堂集-8-6.djvu/35

此页尚未校对


極者於是公叅學精密力行完堅事親無遺孝事君

無遺忠臨財嚴於一介臨敵勇服三軍當雷霆而無

懾罹刀鋸而不回無非此矣忠憲還朝公從行謁𨕖

授工部都水司主事忠憲官左都御史而時逆璫方

釀禍忠憲即去官公亦遂歸里崇禎元年逆璫伏誅

諸正登庸公進補營繕司員外郎受命督窑厰事額

發帑金數十萬故事受事者羡什一公洗手奉公銖

黍無染而賦給均贍工役奔命於是陶埴精良經費

減省其有羡代償前官之逋而且儲以爲後費焉凡

諸司事係金錢而與内臣交𨵿者諸閹必藉口紏督

干請無所不至即素號强項者亦俛仰曲從之公獨