Page:Sibu Congkan Sanbian498-竇常-竇氏聯珠集-1-1.djvu/38

此页尚未校对


故朝議郎御史中丞容管經略使賜紫金魚

袋贈左散𮪍常侍扶風竇府君詩

 府君諱羣字丹列家丗所傳載於首序府

 君由弱冠不樂進士之科便於著書耕墾

 墳籍旣孤以𬞞素自適著書于毗陵之西

 偏給長兄之俸而與諸季安於SKchar下者十

 稔洎再罹内艱殆盡而復全者數四厥後

 郡守給事中京兆韋公夏卿知公以爲江

 左文雅無出其右適貞元十年詔徴天下