Page:Sibu Congkan Xubian009-孔穎達-春秋正義-12-01.djvu/158

此页尚未校对


矣出公十七年卒自出公以下五卋八十二年而韓趙魏㓕晋也

地理志云河東聞喜縣故曲沃也武帝元鼎六年行過改名應邵

曰武帝扵此聞南越破改曰聞喜志又曰趙國襄國縣故邢国然

則扵漢属趙国於晋属廣平注南燕至燕縣 正義曰燕有二

国一称北燕故此注言南燕以别之丗本燕国姞姓地理志東郡

燕縣南燕国姞姓黄帝之後也小国無卋家不知其君号謚唯荘

二十年燕仲父見傳耳 注郕国至郕郷 正義曰史記管蔡卋

家称郕叔武文王子武王之母弟後卋無所見旣無卋家不知其

君号謚唯文十二年郕大子朱儒奔鲁書曰郕伯来奔見於經傳

則郕国伯爵也 注万舞也 正義曰案公羊傳曰万者何干舞

也籥者何羽舞也則万与羽不同今傳云将万焉問羽数於衆仲

是万与羽為一者万羽之異自是公羊之說今杜直云万舞也則

万是舞之大名也何休云所以仲子之廟唯有羽舞无干舞者婦

人無武亊独奏文樂也刘炫云公羊傳曰万者云云籥者云云羽

者為文万者為武武則左執朱千右秉玉戚文則左執籥右秉翟