Page:Sibu Congkan Xubian009-孔穎達-春秋正義-12-01.djvu/6

此页尚未校对


大常博士臣孔志約右内率府長史弘文館直学士臣薛伯珍兼

大学助教臣郑祖玄徴事𭅺守大学助教臣隨德素徴事郎守四

门博士臣趙君賛承務𭅺守大学助教臣周玄達承務𭅺守四门助

教臣李玄植儒林郎守四门助教臣王真儒等上禀

宸旨旁群書釋左氏之膏肓翦古文之煩乱探曲䑓之奥

連山之玄言囊括百家森羅万有比之天象与七政而長縣方之

地軸将五嶽而永乆筆削已了繕冩如前臣等学謝伏恭業慙張

禹虽罄庸淺懼乖典正謹以上聞伏増𢧐越謹言永徽四年二月

二十四日大尉掦州都督上柱国趙国公臣无忌等上

春秋正義序

夫春秋者紀人君動作之務是左史所職之書王者統三才而宅九

有順四時而治万物四時序則玉燭調扵上三才協則宝命昌於下故可

以享国永年令聞長世然則有为之務可不慎与国之大事在祀与

戎祀則必尽其敬戎則不加无罪盟會恊於礼興動順其節失則貶

其𢙣淂則襃其善此春秋之大旨为皇王之明鍳也若夫五始之目章