Page:Sibu Congkan Xubian017-孔穎達-春秋正義-12-09.djvu/44

此页尚未校对


春秋正義卷第二十六      昭公

  國子祭酒上護軍曲阜縣𨳩國子臣孔  穎達  等奉

  勑撰

正義曰魯卋家昭公名稠㐮公之子齊㱕所生以周景王四年

位謚法威儀共明曰昭是歳𡻕在大梁 元年注招實至於會

正義曰八年經書陳侯之弟招故知是陳候母弟也不称弟云云

莊二十五年注云公子友荘公之母弟称公子者史䇿之通言母

弟至親異於他臣其相殺害則称弟以示義至扵嘉好之事兄弟

篤睦非例所興或称弟或称公子仍舊史之文也八年招殺卋子

故称弟以章招罪此奉使以舎國非義例之所興舊史書為公

子而仲尼因之也公羊傳曰此陳侯之弟招也何以不称弟貶曷

為貶為殺卋子偃師貶大夫相殺稱人此其称名氏以殺何言將

自是弑君也然則曷為不於其弑焉貶以親者弑然後其罪𢙣甚

春秋不待貶絶而罪𢙣見者不貶絶以見罪𢙣也貶絶然後罪𢙣見

者貶絶以見罪𢙣也今招之罪巳重矣曷為復貶乎此著招之有