Page:Sibu Congkan Xubian022-邢昺-爾雅疏-2-2.djvu/48

此页尚未校对


釋曰說文云邐行也迣邪行也故注云旁行連延也連延謂連接延長丘形邪

行連接而長者名沙丘地理志云鉅鹿有紂所作沙丘臺在東北七十里 左

髙至陵丘 釋曰此四者釋丘形左右前後髙而名不同者也 注詩云旄丘

之葛兮 釋曰邶風旄丘篇文也偏髙阿丘注詩云陟彼阿丘 釋曰謂丘

形四隅有一髙而不正在左右前後者名阿丘也詩云者鄘風載馳篇文也

宛中宛丘注宛謂中央隆髙釋曰案詩陳風云宛丘之上𠔃毛傳云四方髙中

央下曰宛丘李廵孫炎亦皆云中央下而郭氏以爲中央髙者以其四方髙中

央下即是上文水潦所止泥丘也又下云丘上有丘爲宛丘作者嫌人不曉故

重辨之旣言丘上有丘非中央隆髙而何此郭氏所以不從先儒也 丘背有

丘爲負丘 釋曰此解宛丘之狀也言中央隆峻若丘背之上更有一丘而負

戴之者名宛丘又名負丘也 左澤定丘 釋曰謂丘之東有水澤者名定丘

右陵秦丘 釋曰謂丘之西有大阜者名泰丘注宋有大丘社曰見史記

釋曰案六國年表周顯王三十三年秦惠文王二年宋大丘社亡是也宋依丘

作社在宋國於時亡去故云大丘社亡亦咎徴也 如𠭇𠭇丘 釋曰李廵曰

謂丘如田𠭇曰𠭇丘孫炎曰方百歩郭以爲𠭇田之壟也丘形有界埒似之因