Page:Sibu Congkan Xubian030-朱震-漢上易傳-8-8.djvu/142

此頁尚未校對


漢上先生履歷

   除春秋博士告詞

敕迪功郎朱震孔子曰吾志在春秋又曰知我者其惟

春秋乎是經之不用於丗果遵何說哉朕比詔立學官

用以取士命汝往處師席爾其推明三家之同異與諸

生切磨以求合於聖人之意罔俾漢儒專以名家則稱

朕㫖可特授依前官守太學春秋博士

    靖康元年五月九日

   除太學春秋博士告詞

敕宣教郎朱震孔子作春秋而亂臣賊子懼豈特當時