Page:Sibu Congkan Xubian031-魏了翁-周易要義-3-1.djvu/6

此页尚未校对


臣范義頵朝散大天行太常博士臣栁宣通直

郎守太學博士臣齊威宣德郎守國子助教臣

史士弘宣德郎守太常博士臣孔志約右内率

府長史弘文館直學士臣薛伯珍兼太學𦔳教

臣鄭祖玄徴事郎守太學𦔳教臣隨德素徴事

郎守四門博士臣趙君賛承務郎守太學助教

臣周玄逹承務郎守四門助教臣李玄植儒林

郎守四門助教臣王眞儒等上禀宸旨傍摭

羣書謹以上聞伏増戰越謹言永徽四年二月