Page:Sibu Congkan Xubian037-呂祖謙-呂氏家塾讀詩記-12-04.djvu/41

此页尚未校对


其與𥘿晉鄰國日見侵削國人憂之孔氏曰桓四年左傳

 曰𥘿師圍魏是𥘿數伐之當周平桓之丗魏之變風始作至

春秋魯閔公元年晉獻公竟滅之前漢地理志云魏在晉之

 南河曲其詩曰彼汾一曲寘之河之側○水經注故魏國城南西並去大河可二十餘里北去

 首山十餘里處河山之間土地迫隘故魏風著十𠭇之詩也

葛屨俱具刺𥚹必淺也魏地陿於懈其民機

巧趨利其君儉嗇𥚹急而無德以將之范氏曰魏俗所

以機巧趨利如此者君心之所爲也故是詩唯刺其𥚹

廣漢張氏曰夫子謂與其奢也寧儉則儉雖失