Page:Sibu Congkan Xubian075-闕名-附釋文互註禮部韻略-3-1.djvu/27

此页尚未校对


髪起  𡠉  無未也左傳𡠉也何害釋云寡婦𠢐剥也劃也   貍   釋云伏獸似貙  梩  鍫也釋按司馬法周輜輦載梩

𤛆牛名釋按張揖云黒色牛岀西南徼外又謨交切見爻字韻○飴盈之切詩堇荼如飴釋云𩛿也按說文米糵煎  頥  顄也養也

室東北隅釋按李廵云東北陽氣始起育養萬物故曰宧  台  我也又湯來切見咍字韻遺也又羊吏切見志字韻欺也詩詒厥孫謀注詒傳

也又蕩亥羊吏二切見海志二韻楚謂橋曰圯張良傳下邳圯上又部鄙切見紙字韻 瓵 甌也釋按說甌瓿謂之瓵悅樂  ○

虚其切樂也  嬉  戲也又許記切見志字韻詩噫嘻嗟歎一曰有所多大之聲左傳從者曰嘻懼聲 熹 熾也陶歸去來恨晨光之熹微

爾雅告也福也  熈  廣也和也  譆  譆譆𤍠也   𨤲   釋云祭餘肉 也漢紀祠官 受𨤲音僖新制看詳添入此韻又陵之切見本韻

丘其切釋云詐也 魌 周禮方相氏注如今魌頭說文醜也漢逐疫有魌頭  僛  醉舞皃詩屢舞僛僛釋云舞不能自正也  ○

SKchar居之切說文黄帝居SKchar水以爲姓釋云周姓亦王SKchar下嫁之女釋云布四時也周年 基 釋云業也址也說文牆始也釋云箕箒也少康所作說文簸

也又星名漢津謂之箕又姓晉有箕鄭語辭又邑名漢武帝太始四年幸不其注東萊縣也又渠之居吏二切見本韻禮記梁曰薌萁又渠之切見本韻又漢五行志檿弧萁服萁草爲箭服也

鎡錤鋤也  踑          ○  醫於其切釋云療病者古者巫彭𥘉作醫