Page:Sibu Congkan Xubian077-闕名-附釋文互註禮部韻略-3-3.djvu/166

此页尚未校对


 聖旨並依奏

 一乾道八年八月八日

 勑中書門下省尚書省送到禮部狀准都

 省批送下四川宣撫使司申據左奉議郎

 成都府通判王敦詩劄子昨准宣撫使司

 劄子差充四川類省試院㸃檢試卷官㸃

 檢得舉人程文賦内有押歧字韻者檢照

 禮部韻略五支六脂七之韻内止收岐字

 係從山從支注云山名即無從止歧字縁

 從來相承以從山岐字爲文王治岐之岐