Page:Sibu Congkan Xubian078-吳兢-貞覌政要-1-1.djvu/146

此页尚未校对


人匡諌欲令耳目外通下無怨滯又比見比音

来奏事者多有怖慴音輙懼也言語致失次第尋常奏事

情猶如此况欲諌諍必當畏犯逆鱗所以毎有諌者

縦不合朕心朕亦不以為忤若即嗔責深恐人懐戰

懼豈肯更言

  愚按昔漢賈山曰人主之威非特雷霆也勢重非特萬鈞也開導而求諌和顔色而受之人猶

  恐懼不敢自盡况震之以威怒乎太宗每以上不厭天心下為百姓所怨以自省固宜開導人

  言和顔聴納也為人君者思賈山之言充太宗之量何慮人臣之不忠諌哉

貞觀十五年太宗問魏徴曰比来比音朝臣都不論

事何也徴對曰陛下虚心採納誠宜有言者然古人