Page:Sibu Congkan Xubian078-吳兢-貞覌政要-1-1.djvu/167

此页尚未校对


   其中心之發見𫆀抑一時磯激而然𫆀向非徴之忠鯁其為君徳之累豈少哉徳叅區區一縣

  丞耳乃能奮不自顧如此尤可為㣲臣之則效也

貞觀十五年遣使詣西域使去聲後同西域西夷之國也立葉護可

汗未還葉音攝葉護突厥大臣之號也本曰葉護統葉護嗣其兄射匱可汗乃號葉護可汗是年

葉護數遣使入貢秋七月左領軍將軍張大師持節即其所號立為可汗賜以皷纛又令人多

賫金帛令平聲後同歴諸國市馬魏徴諌曰今發使以立

可汗為名可汗未定立即詣諸國市馬彼必以為意

在市馬不為専立可汗不為之為去聲可汗得立則不甚懷

恩不得立則生深怨諸蕃聞之且不重中國但使彼

國安寧使如則諸國之馬不求自至昔漢文帝有獻