Page:Sibu Congkan Xubian078-吳兢-貞覌政要-1-1.djvu/259

此页尚未校对


陛下以至公賞不𥝠其親吾属何可妄訴初高祖舉

宗正籍弟姪再從三從孩童已上封王者數十人至

是太宗謂群臣曰自兩漢已降惟封子及兄弟其踈

逺者非有大功如漢之賈澤漢高祖封從兄弟賈為荆王從祖昆弟澤為燕

王並為將軍有功並不得受封若一切封王多給力役乃至

勞苦萬姓以養已之親属於是宗室先封郡王其間

無功者皆降為縣公按本紀降封事係武徳九年一月又按膠東郡王道彦傳云

唐興務廣藩鎮故從昆弟子自勝衣已上皆爵郡王太宗即位舉属籍問大臣曰盡王宗子扵天下可乎

封徳彛曰漢所封惟帝子若親昆弟其属逺非大功不王如周郇滕漢賈澤尚不得茅土所以别親䟽也

先朝一切封之爵命崇而力役多以天下為𥝠奉非所以示至公帝曰朕君天下以安百姓不容勞百姓