Page:Sibu Congkan Xubian078-吳兢-貞覌政要-1-1.djvu/381

此页尚未校对


於是多徔矜宥舊本此章在刑法篇今附入于此

  愚按太宗好賢可以為至矣不唯尊榮其朝臣能上及扵前朝焉不唯登崇其一身又能

  及扵後裔焉是故祭比干之靈封楊震之墓褒贈君素之官爵錄用諸儒之子孫今也又詔周

  隋名臣之後配流者悉從矜宥則凡列在庻位者孰不知所勸乎宜其忠良之士彬彬軰出有

  以開三百年之休運也嗚呼盛哉

貞觀十九年太宗攻遼東安市城今為安市州𨽻鎮東髙麗人

衆皆死戰詔令耨薩延夀惠真等降音杭耨薩髙延夀北部耨薩髙

惠真南部衆止其城下以招之城中堅守不動每見帝幡

旗必乗城皷譟乗平帝怒甚詔江夏王道宗髙祖從兄弟字

承範年十七從秦王討賊有功初封任城後封江夏郡道宗好學接士不倨于貴為宗室最賢築土