Page:Sibu Congkan Xubian078-吳兢-貞覌政要-1-1.djvu/50

此页尚未校对


黄門侍郎貳侍中職掌𥙊祀賛獻奏天下祥瑞之官王珪詳見任賢篇曰中書𠩄出

詔𠡠中書省名武徳三年改内書省曰中書省唐制中書掌軍國政令凢制册詔牒皆宣署而施行

焉置令二人侍郎二人右諌議大夫四人右𥙷闕六人令之貳也其属則有舎人六人右散騎常侍二人

右拾遺六人起居舍人二人時中書門下與尚書號曰三省頗有意見不同或兼

錯失而相正以否元置中書門下省名唐制門下省掌出納詔令國務

則與中書參緫焉置侍中二人黄門侍郎二人侍中之貳也其属則有左散𮪍常侍二人左諌議大夫四

人給事中四人起居郎二人𥙷闕二人左拾遺二人𢎞文舘亦𨽻焉本擬相防過誤人

之意見每或不同有𠩄是非本為公事為去或有護

已之短忌聞其失有是有非衘以為怨衘戸監切含也或有

苟避私隙相惜顔面知非政事遂即施行施平難違