Page:Sibu Congkan Xubian078-吳兢-貞覌政要-1-1.djvu/595

此页尚未校对


曰去云公不聴春秋之書百王取則若受不臣之筐篚

納弑逆之朝貢不以為愆将何致伐臣謂莫離支所

獻自不合受太宗從之按通鑑太宗又謂髙麗使者曰汝曹皆事髙武有官爵莫

離支弑逆汝曹不䏻復讎今更為之逰說以欺大國罪孰大焉悉以屬大理

 唐氏仲友曰名其為賊乃可服之此兵法也太宗固深忿莫離支必欲討之其貢使之来欲治之而

 未有辭遂良之諌與太宗意㑹宜其從之之速也

  愚按禇遂良援古證今諌太宗卻莫離支之獻則善矣而不能因以消其忿兵黷武之心而其

  諌辭與太宗意㑹卒成遼水之征惜㢤

貞觀十九年髙麗王髙藏藏去聲髙麗王名及莫離支盖蘇

盖音盍髙麗臣名金盖蘇文既弑其王武扵是專擅國事其狀貌雄偉意氣豪逸身佩五刀左右莫