Page:Sibu Congkan Xubian078-吳兢-貞覌政要-1-1.djvu/78

此页尚未校对


 安䏻以邦

  愚按書曰后克艱厥后臣克艱厥臣政乃乂𥠖民敏徳君臣相湏以成至治此元首股肱所由

  以取喻也太宗之言未為知要夫君亂臣理此季世之所見也求之古先盛時太甲欲敗度縦

  敗禮可以言亂必有元聖大臣如伊尹之匡救遂終為賢君降此則魏徴所謂才得免亂爾若

  夫君理臣亂尤無是理君能理矣明其政刑臣何自亂臣之亂政由君之未理也

貞觀十九年太宗謂侍臣曰朕觀古来帝王驕矜而

取敗者不可勝數上平聲下上聲能逺述古昔至如晉武

平吳見君道篇註隋文伐陳陳後主之世亡滅之已後心逾驕奢自

矜諸已臣下不復敢言政道因兹㢮紊上音矢下音汶散亂也

朕自平定突厥破髙麗已後麗平聲凢言髙麗並同髙麗東夷國名本扶餘