Page:Sibu Congkan Xubian086-孔元措-孔氏祖庭廣記-1-1.djvu/214

此页尚未校对


縣二里即先聖舊居之宅實魯哀公所立歷代

東封告成行幸儒廟皆駐蹕於此自漢唐以來雖

 巨宼擾攘不敢暴犯如赤眉過魯亦解甲燒香再

 拜而去

手植檜三株兩株在賛德殿前髙六丈餘圍一丈四

 尺其文左者左紐右者右紐一株在杏壇東南隅

 髙五丈餘圍一丈三尺其枝盤屈如龍形丗謂之

 再生檜晉永嘉三年枯死至隋義寧元年復生唐

 乾封二年又枯死至宋康定元年復生

手植檜賛 煒東皇養白日御元氣照道一動化機

 此檜植矯龍怪挺雄質二千年敵金石糺治亂如