Page:Sibu Congkan Xubian086-孔元措-孔氏祖庭廣記-1-1.djvu/59

此页尚未校对


十七代志後漢光武拜大司馬建武十四年封襃成

侯食邑二千户謚爲元成侯生損

十八代損後漢明帝永平十五年封爲襃成侯章帝

 元和二年二月東廵守襃成侯助祭焉後永元四

年徙封損褒亭侯生耀

十九代耀襲封褒亭侯食邑一千户生完

二十代完襲封褒亭侯食邑一千户早亡無嗣取母

弟之子羡繼丗

二十一代羡魏黃𥘉元年拜奉議郎又封崇 聖侯

食邑一千户奉祀葬祖墓南生震

二十二代震晉武帝太始三年改封奉 聖侯拜太