Page:Sibu Congkan Xubian086-孔元措-孔氏祖庭廣記-1-1.djvu/65

此頁尚未校對


兩考滿除令襲封文宣公後周太祖廣順二年

儒廟及謁孔林召對數刻靣賜章服白金𮦀綵復

授本縣令兼監察御史終於任所年四十五葬祖

墓東贈至兵部尚書三子曰宜曰憲口勗

四十四代宜字不疑㓜而聦晤情典籍十歳能屬

文加以厚重宏博未甞狎小兒曹十九舉進士未

第然不惰其志而怠於學方謀再上俄鍾家禍哀

毀聞於郷曲乾德間拜章闕下引家門故事特𠡠

授曲阜縣主簿秩滿赴調授黃州軍州推官時方

平吳地扼江岳咽喉乃至叅預兵機賛成時務皆

頼於宜焉受代而歸太宗召見遷司農寺丞監