Page:Sibu Congkan Xubian094-陸遊-陸氏南唐書-3-1.djvu/131

此页尚未校对


判官及齊丘出鎮召爲户部郎中遷諌議大夫䘚以爲

翰林學士復置宣政院于内庭以夢錫専掌宻命而魏

岑已爲樞宻副使善迎合外結馮延已等相爲表裡夢

錫終日論諍不能勝罷宣政院猶爲學士如故乃稱疾

縦酒希𣸪朝㑹鍾謨李徳眀分掌兵吏諸曺以夢錫人

望言于元宗求爲長吏拜户部尚書知省事夢錫恥爲

小人所惟薦固辤不得請惟署牘尾無所可否延已䘚

文𦤺其閨門罪貶饒州團練副使夢錫時以醉淂疾元

宗憐之留處東都留守周宗力𭄿夢錫止酒治疾従之

乃少瘳召爲衞尉卿改吏部侍郎復爲學士交泰元年