Page:Sibu Congkan Xubian097-范坰-吳越備史-1-1.djvu/84

此页尚未校对


従王請也是月蜀帥王建稱帝國𭈹武成冬十月勅授

文穆王金紫光祿大夫十二月淮人攻信州刺史危仔昌

來求救于我王遣師援之

開平二年春正月勅改臨安縣爲安國縣廣義鄉爲衣

錦郷夏五月淮南都将張顥殺其帥楊渥将自立爲留後

逾旬大将徐温復殺顥立楊渥弟𨺚演爲帥六月制授王

檢校太師守中書令增食邑一千户實封一百户秋八月

勅改杭州唐山縣爲吳昌縣台州唐興縣爲天台縣是月

又勅陞杭越等州爲大都SKchar府王送宣州王茂章入京師

 茂章更名景仁避廟諱也