Page:Sibu Congkan Xubian100-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-002.djvu/103

此页尚未校对


 善殿殿之西有亭出水中  高宗純皇帝御書石碣曰太液秋風即燕京八景之一盛夏芰荷

 如錦冬月水澤腹堅八旗官兵演冰嬉於此所以肄武習勞有  高宗純皇帝御製冰嬉賦紀

 

 瀛臺舊有南臺一名趯臺在 太液池中由 西苑門入度板橋有門曰徳昌中建殿五楹

 聖祖仁皇帝御書額曰勤政殿之南石隄數十歩過隄厯級而登為 翔鸞閣 涵元殿 香扆殿

  迎薰亭而統名之曰 瀛臺臺三面臨水奇石森列花樹芬鬱有天然林壑之致  聖祖仁

 皇帝時常為夏月聽政之所  錫宴賦詩聿垂盛典乾隆年閒重加修葺珠榜璇題  親

 揮宸翰每於此  裁決幾務引  見庶官十一年秋  召宗室王公及公卿庶僚載

   賜曲宴  御製詩以紀其事並有仿柏梁體聯句用唐臣李嶠侍宴甘露殿詩分韻賦

 詩臺之南對岸為 寶月樓乾隆二十三年 御製文記之樓南臨 皇城俯視可見長安