Page:Sibu Congkan Xubian100-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-002.djvu/48

此页尚未校对


  撰董其昌書廟碑 本朝康熙十六年  御書額曰忠義 按 神廟食千載至 本朝而

  益顯順治九年  封為忠義神武關聖大帝雍正三年  封 神曾祖為光昭公祖裕

  昌公父成忠公崇祀後殿  敕直省府州縣有司並春秋致祭是年以 神後裔在洛陽者

  授為五經博士世襲罔賛四年以 神原籍解州後裔照洛陽後裔世襲之例授為五經博士十

  年於湖北當陽縣增置世襲博士一人奉祀神墓乾隆二十五年改 神原諡為神勇三十

  三年加  封靈佑嘉慶十九年加  封仁勇因題定 神牌曰忠義神武靈佑仁勇𨵿

  聖大文昌廟在 地安門外東明成化閒建 本嘉慶六年奉  敕重修落成

   仁宗睿皇帝親臨薦香行九叩禮御書額曰贊天佑順並  御製詩恭懸殿内

  每春秋二仲月致祭火神廟在 地安門外日中坊橋西元至正六年建明萬厯中增飾碧

  瓦重閣 本朝康熙二年列於祀典𡻕以六月二十三日 遣官致祭  高宗純皇帝御書