Page:Sibu Congkan Xubian101-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-003.djvu/104

此页尚未校对


  以疾卒於官熊伯龍漢陽人康熙初督學畿輔崇尚實學鑑别精審丁思孔

  鑲黄旗人康熙八年為直隸守道出納平允吏胥不能為姦 大兵南征供億填委思孔措辦有方

  毫不擾民于成龍永寕州人康熙十九年巡撫直隸奏免宣化水衝田糧禁屬員告訐上官

  賑䘏饑民核定驛站兵餉清保甲嚴偵緝四境無盜賊之患良法善政多為後來遵守魏象

  樞蔚州人康熙二十一年以刑部尚書巡察直隸所至咨訪民瘼糾貪吏鋤姦惡畿内肅然

  成龍奉天鑲紅旗人康熙二十五年巡撫直隸政嚴明貴近有犯必繩以法事有不便於民者

  悉除之任縣水荒地數千頃産去尚徵其糧至是奏請豁免遷河道總督去三十七年復以總督管

  直隸巡撫事民聞其來無不歡躍尋又遷河道總督去成龍所至有聲與前永寕于成龍並著人稱

  大小于公以别之郭世隆奉天鑲紅旗人康熙二十九年擢直隸巡撫 大兵將征噶爾

  丹部檄預備軍需刻期止四日世隆以便宜發帑五十萬用飛車裝載三日卽達宣府不以擾民京