Page:Sibu Congkan Xubian101-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-003.djvu/21

此页尚未校对


  五代後唐時平州入遼石晉天福初割幽𣵠瀛

  莫檀薊順媯新儒武蔚等州入遼周顯德二年

  景州六年取瀛莫等州克三關增置雄霸二州於

  是與遼以白溝河為界宋雍熙四年分河北為東

  西兩路端拱二年併為一路熙寕六年復分兩路

  東路治大名府領閒徳河閒等府滄冀莫雄霸恩清等州永靜乾寕信安保定等軍西路治正定府

  領中山信德慶源等府洺深磁祁保等州安肅永寕廣信順安等軍其幽順等州入

  遼㑹同元年建為南京道治析津府領順檀𣵠易薊景平等州其奉聖歸

  化可汗儒宏蔚等州則屬西京道宣和四年歸宋置燕山府路

  史地理志作四年而本紀作五年蓋改名在未歸之前也七年屬金建炎初河