Page:Sibu Congkan Xubian101-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-003.djvu/23

此页尚未校对


   屬上都路明洪武初改諸路為府九年置北平等處承

  宣布政使司洪武元年克元都改為北平府與諸府分屬河南山東行省二年置北平

   行中書省三年置燕山大興永清等六衞九年革行省置北平布政使司永樂元年

   北平為北京禮部尚書李至剛等請立為京都乃改曰北京稱行在以北平府為順天

   罷布政使司以所領隸北京行部十九年改北

   京為京師罷北京行部以各府州直隷京師領順天保

   定河閒真定順德廣平大名永平八府隆慶保安二州宣德五年又置萬全都指揮使司領宣府左

   右前萬全左右懷安保安保安右懷來蔚州隆慶左右永寕開平龍門等十五衛

 本朝順治元年

世祖章皇帝定鼎建都順天等八府二州及宣府鎮仍直