Page:Sibu Congkan Xubian102-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-004.djvu/108

此页尚未校对


  康熙十年四月  聖祖仁皇帝禱雨於此甘霖立沛  賜御書喜雨二字後重建廟有

   御製碑記雍正三年重修亦有  御製碑文  高宗純皇帝每當望雨之候

  親詣誠禱應時立沛  御賜扁曰恩敷廣潤屢有  御製詩紀事又有黒龍潭在大興縣

  南黒窰廠玉淵潭在宛平縣西十里元人丁氏故池柳隄環抱沙禽水鳥多翔集其聞池上

  有亭亦以玉淵名為當時遊宴之所積水潭在宛平縣西北三里東西互二里餘南北半之

  西山諸泉從高梁橋流入北水關匯此折而東南直環地安門宫牆流入 禁城為太液池燕都遊

  覽志積水潭内多植蓮亦名蓮花池或因水陽有淨業寺名淨業湖俗又呼為海子套 按元時旣

  開通㑹河運糧直至積水潭自明初改築京城與運河截而為二積土日高舟楫不至是潭之寛廣

  巳非舊觀故今指近德勝橋者為積水潭稍東南者為十刹海又東南者為蓮花泡子其始實皆從

  積水潭引導成池也 本朝乾隆二十三年重濬積水潭二十六年卽潭中舊龍王廟改建匯通祠