Page:Sibu Congkan Xubian102-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-004.djvu/25

此页尚未校对


  時為燕國秦為上谷郡地漢初復為燕國史記二世元年

  九月韓廣為趙畧地至薊自立為燕王漢元年項羽立臧荼為燕王都薊五年更立盧綰為燕王十

  二年又立子建為王文帝元年徙琅邪王澤為燕元朔二年國除漢書元狩六年封子旦為燕王

  元鳳元年國除為郡至本始初復以旦子建為廣陽王元鳳元年改為廣陽

  郡本始元年又改廣陽國屬幽州後漢建武十三

  年省入上谷郡永元八年復置廣陽郡按此見和帝紀郡國

  志劉昭補注作永平八年蓋訛元為平也為幽州刺史治三國魏太和

  六年復為燕國晉初因之時幽州治范陽建興後沒於石

  勒永和六年前燕慕容儁嘗都此儁七年徙都鄴其後前

  秦苻堅後燕慕容埀相繼有其地樂史太平寰宇記石勒於薊置