Page:Sibu Congkan Xubian102-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-004.djvu/39

此页尚未校对


   南北距四十里東至天津府靜海縣界一百里西至保定府新城縣界十八里南至保定縣界十五

   里北至固安縣界二十五里東南至文安縣治六十里西南至保定府雄縣治九十里東北至永清

   縣治五十里西北至涿州治一百二十里漢置益昌縣屬涿郡後漢廢為安次縣地唐為㑹昌縣改

   永清五代晉初入遼周顯德六年收復益津關置霸州仍置永清縣為州治宋亦曰霸州景祐元年

   廢永清縣入文安政和三年賜名永清郡屬河北東路金貞元二年改屬中都路大定二十九年

   置益津縣為州治元亦曰霸州中統四年省益津縣入州至元二年復置明洪武初仍省縣入州屬

   順天府本朝因之文安縣在府南二百四十里東西距五十八里南北距七十里東至大

   城縣界四十里西至保定縣界十八里南至河聞府任邱縣界三十里北至霸州界四十里東南至

   大城縣治五十里西南至任邱縣治七十里東北至東安縣治一百二十里西北至保定縣治四十

   里漢置文安縣屬勃海郡後漢屬河閒國晉屬章武國後魏統隸瀛州隋屬河閒郡唐初移今治景