Page:Sibu Congkan Xubian102-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-004.djvu/41

此页尚未校对


   十里漢涿郡易縣地唐為涿州歸義縣地宋初為歸信縣地太平興國六年置平戎軍景德元年

   為保定軍宣和七年廢軍為保定縣隸莫州㝷復故金復為縣屬雄州元至元二年省入益津縣四

   年復置屬霸州明洪武七年省入霸州十三年復置仍屬霸州 本朝屬順天府薊州

   東一百八十里東西距一百十里南北距一百十五里東至遵化州界六十里西至三河縣界五十

   里南至寶坻縣界六十五里北至密雲縣黄崖關五十里東南至遵化州玉田縣治八十里西南至

   三河縣治一百二十里東北至遵化州治一百二十里西北至平谷縣治七十里春秋山戎無終子

   國秦置無終縣屬右北平郡漢因之晉屬北平郡後魏改屬漁陽郡置安州於城之北隋開皇十六

   年移置元州於此兼置總管府大業初府罷尋改置漁陽郡後又改縣曰漁陽唐武德初郡廢縣屬

   幽州二年改屬元州貞觀元年還屬幽州神龍九年又屬營州開元四年復還幽州十八年始於縣

   置薊州天寶初曰漁陽郡乾元初復曰薊州屬河北道五代晉天福初入遼置尚武軍屬析津府宋