Page:Sibu Congkan Xubian102-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-004.djvu/47

此页尚未校对


  甃甎 本朝乾隆四年修十五年二十五年二十九年重修房山縣城周四里有竒門

  四外有濠明隆慶五年因土城石築 本朝屢經修葺霸州城周六里有奇門三池周八

  里明宏治正德中建 本朝乾隆三年修二十一年重修文安縣城周八里有竒門五濠

  廣三丈外有隄明正德九年修土城本朝康熙年閒修乾隆三十三年甃甎大城縣城

  周四里有竒門四濠廣六丈明正德七年因舊址修築 本朝順治九年乾隆八年改建

  定縣城舊城周六里六十九步導玉帶水環城為池明嘉靖二十九年因舊址之西北隅改

  築東南二面周八百八十九步門四 本朝乾隆十八年薊州城周九里有竒門三明

  洪武四年建 本朝康熙四十一年修乾隆三年十六年重修平谷縣城周三里門四濠

  廣二丈明嘉靖中因舊址築 本朝乾隆四十五年

 ︹學校︺順天府學在府治東南明洪武初建為大興縣學永樂初以為府學大興宛平二縣