Page:Sibu Congkan Xubian102-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-004.djvu/71

此页尚未校对


   西南接天津府天津縣東接遵化州豐潤縣界七里海在寕河縣西北四十里舊屬寶坻縣

   通志七里海卽北運河青龍灣藉以蓄洩者也地形窪下聚潦歸焉其西北爲後海後海之西爲鯽

   魚𣵦又北爲香油淀其東南爲曲里海雨水盛則極目無涯歲旱諸淀皆涸惟七里海尚有寕車沽

   一道下通北塘潮汐往來水常不竭然水淺道狹舟楫不至居民苦之 本朝雍正五年開濬寕車

   沽河起淮魚𣵦達北塘口長百四十里估帆遂通大通河舊名通惠河自玉泉導流經高

   梁橋分爲二一由西直門外繞而南東㑹玉河又東北抵大通橋一由德勝門外繞而東南又東行

   亦㑹於大通橋河由是得名其下流達於通州元史河渠志至元二十八年都水監郭守敬建言導

   清河上自昌平縣白浮村引神山泉西折南轉過雙塔榆河一畝玉泉諸水至西門入都城南匯爲

   積水潭東南出文明門東至高麗荘入白河長一百六十四里一百四歩壩牐十一處共二十座節

   水以通漕運誠爲便益從之首事於二十九年春告成於三十年秋賜名曰通惠又郭守敬傳大都