Page:Sibu Congkan Xubian102-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-004.djvu/74

此页尚未校对


  爲新荘河至東安縣東北四十里鳳窩村爲鳳河至武清縣西北二十里爲漷水鋪河又遶武清之

  北折而東隨地異名至縣南八十里爲東沽港河南入三角淀舊時水甚深廣隆冬不冰後淤塞僅

  存河形每遇積雨瀰漫爲害 本朝雍正四年高閣莊開渠分涼水河至武清縣之堠上村濬鳳

  河故道由雙口抵青沽港入淀長一百三十里河流遂通乾隆五年二十一年屢經接築東隄以防

  永定河尾閭東漫三十二年  高宗純皇帝聖駕自天津囘蹕巡視鳳河  特命開濬團

  河俾源頭無壅其下游有斷流處亦一律疏通永資利導 按元史河渠志渾河本盧溝水從大興

  縣流至東安州武清縣入漷縣界此河卽元時渾河故道也明時渾河南注奪琉璃河經流下達霸

  州其東流一道不復相通土人遂以琉璃河爲渾河而以元時渾河爲鳳河或以上接大興縣東南

  三里河下至張家灣者爲渾河舊渠涼水河在宛平縣南由水頭莊泉發源東南流入 南

  苑㑹一畝泉經馬駒橋又東逕通州南曰南新河至張家灣城南入白河 本朝乾隆三十八年