Page:Sibu Congkan Xubian102-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-004.djvu/78

此页尚未校对


 能匀沙蓄水二十年春  高宗純皇帝親臨閲視指授方畧於北岸六工二十號開隄放溜厯

 東安至武清之沙家淀㑹鳳河入大清河達天津歸海二十八年以埝根漸淤復改於北埝十七號

 出口並於上游宛平縣之求賢村開減水河一道厯固安永清東安至武清入鳳河以洩永定河北

 岸渾流於是水益流暢無旁溢之患廣陽河在良鄉縣東水經注廣陽水出小廣陽西山東

 流逕廣陽縣故城北又東福祿水注焉亂流東南至陽鄉右注聖水舊志廣陽河一名義河源出房

 山縣東北公村東南流入良鄉境舊入聖水自盧溝南決遂東注桑乾河通志今牤牛河卽廣陽鹽

 溝二水之㑹流也二水至良鄉縣城東南合流為三义口南流至任村西南入大清河一遇水漲奔

 騰衝突故土人謂之牤牛河良涿固霸之閒屢被其害 本朝雍正四年於任村南開濬新河東南

 逕涿州界東固安縣西北循盧溝故道南逕霸州之南孟等村抵栲栳圈入中亭河長二百餘里自

 是潦水有歸乾隆九年復行開濬之鹽溝河在良鄉縣南卽古福祿水也水經注福祿水出