Page:Sibu Congkan Xubian102-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-004.djvu/94

此頁尚未校對


   自蘇家橋而下俱謂之淀泊水發則漫無涯涘水退則蘆荻彌望又東北可十二里與信安鎮之支

   河㑹又東可十餘里得新開河口卽鹽河也又東可二十餘里為褚河港南岸有河口名長子河分

   流三十里合於王慶坨河又東北曲折可八里為東沽港又東可十餘里為王慶坨有河口亦鹽河

   分派也自王慶坨又東迤南二十里卽三角淀也 按今諸河俱已改流上流惟中亭一支與玉帶

   河南北相望其下自霸州東三岔口分為三派一東北流逕臺山㑹中亭河又東出紀家淀逕勝芳

   鎮曰勝芳河為北派一東流由趙家房逕托裏淀出郭家窪㑹勝芳河為中派一東流由下馬頭逕

   崔家房張家嘴抵左家莊泊曰石溝河為南派其支流從石溝南出緣大隄而東至左家莊仍入石

   溝河三派並至臺頭㑹流曰臺頭河又東逕楊家河入淀河由三岔口至楊家河一百四十里自永

   定河下流入淀三派皆淤 本朝雍正五年興修水利先於上流開中亭河以分玉帶河之水又於

   下流開勝芳河十七里其張家嘴石溝河淤淺之處槪行開濬又按南股河乾隆二十九年另開新