Page:Sibu Congkan Xubian103-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-005.djvu/19

此页尚未校对


  一名曰盧溝曉月府志橋當往來孔道 本朝康熙八年發帑修築  聖祖仁皇帝御製碑文

  廣濟橋在宛平縣北三十里清河上明永樂中建青龍橋在宛平縣北三十五

  里  高宗純皇帝屢有過青龍橋詩朝宗橋在宛平縣北六十里跨沙河琉璃

  河橋在良鄉縣南四十里明嘉靖二十五年重建 本朝時加修葺長楊橋在良鄉縣

  東北十里廣陽水上八里橋在東安縣東罩馬河上渾河支流自六道口經此北入鳯河縣

  志大石橋之流為東川西浮橋之流為西川八里橋迤西之流為南川是為三川晉劉琨守此以拒

  大通橋在東安縣南渾河上一名大石橋北通長慶宫南通信安寨通濟橋

  在東安縣西左奕隄之東亦跨渾河上一名西浮橋南通益津關北通耿就橋濟公橋

  安縣北七十里明嘉靖初建又永年橋在東古港中流明嘉靖三年虹橋在通州東三十

  南薰橋在通州東關外稍南通惠河上為寶坻香河大路俗名哈叭橋運糧橋