Page:Sibu Congkan Xubian103-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-005.djvu/20

此页尚未校对


  在通州舊城南關跨城河明萬厯中建 本朝順治十二年南浦橋在通州城南跨大通

  河舊有閘後廢今復建土橋在通州南張家灣北二里許下通北運明改建石橋宏仁

  橋在通州西南三十里渾河上舊名馬駒橋明天順七年改建賜名長二十五丈為洞九以釃水

  永通橋在通州西普濟閘東明正統十一年建長二十丈為陸運京儲通道以去州治八里

  亦名八里橋浮橋舊在通州城東門外白河上明洪武二十四年建設把總駐守 本朝改

  移北門水淺處額設橋船五十隻錯橋在三河縣東五里泃河上一名草橋明宣德三年

  駕駐蹕於此今圯小河橋在三河縣南門外泃河支流上東通錯橋西達金雞塘境接通

  薊為往來要道舊為浮橋以渡明正德十二年改建石橋 本朝順治七年漫漫橋

  清縣東十里又南官橋在縣東南三十里俱通運河頓邱橋在武清縣東南四十里有東西

  二橋亦通運河海濱橋在寶坻縣東門外又南門外有廣川橋西門外有望都橋安濟