Page:Sibu Congkan Xubian104-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-006.djvu/116

此页尚未校对


  感其德請立祠祀焉忠烈祠在府城西關外 本朝康熙六年建祀明末殉難諸臣雍正九

  聖女祠在清苑縣東南寰宇記女姓薛字義姜鉅鹿人嫁為樊輿王文妻死於城隅就

  而祭之俗名祭隅城鹿廷尉祠在定興縣城中祀明鹿善繼崇禎十年二忠祠

  在新城縣南里許祀宋張叔夜文天祥明萬厯閒建 本朝乾隆二十二年  高宗純皇帝南

  巡經此有御製二忠祠詩 紫 泉龍祠在新城縣西南三十里旱禱輒應元蘇天

  爵有靈濟祠在唐縣西南 本朝乾隆十年總督高斌引唐河以興水利因建祠以祀

  河神右有秀木軒十五年二十六年  高宗純皇帝巡幸五臺  鑾輿經此有  御

  二程祠在博野縣東南元時建祀宋程明道伊川 按二程子五世而上居博野曽祖

  而下遷河南劉靖修祠在容城縣治西南元至正閒建祀劉因忠孝祠

  縣易陽門内祀元孝子王庸明臣楊松潘忠張將軍祠在束鹿縣舊城南祀唐將張興