Page:Sibu Congkan Xubian104-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-006.djvu/133

此页尚未校对


  危致命章詞氣激烈講畢登城分守及都城陷賊以書説降宗元手裂之詰日寇大至絡繹三百里

  城中守益堅賊稍稍引卻會督師大學士李建泰輦餉求入城不得已納之賊攻益急建泰與中軍

  郭中杰等為内應城遂陷宗元不屈死之是日去都城之陷已五日矣劉忠嗣清苑人崇

  楨末為保定後衛指揮同知性忠勇為儕輩所服李自成犯境忠嗣守東城將陷召女弟適楊千户

  者歸令與妻毛氏媳王氏同處一室以弓弦勒殺之復登陴拒守城破奮刀斫賊賊支解之 本朝

  乾隆四十一年   賜諡忠烈又守備張大同與子之坦力戰死同死者指揮文運昌劉洪恩戴

  世爵劉元靖吕九章吕一照李一廣中軍楊儒秀鎮撫管民治千户楊仁政等二十四人

 ︹本朝︺胡延年光州人順治七年知保定府遇事敢為郡猾隱佔民田為之清理凡千有餘畝

  豪强慴服威惠咸著武國楹奉天人知保定府時民閒墳墓圈入旗地不復容子孫葬祭國

  楹請還之民郭宸郛涇陽人順治十二年知清苑縣以廉直稱布衣蔬食不異寒素遇事