Page:Sibu Congkan Xubian104-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-006.djvu/22

此页尚未校对


  屬中都河北東西路元太宗十一年始升順天軍為順天路

  置總管府至元十二年改為保定路領易祁雄安遂安肅完七

  州府之疆域自此始大屬中書省明洪武元年改保定府隸

  北平行中書省七年隸北平布政使司永樂後直

  隷京師

 本朝為直隷省治領州三縣十七雍正二年以深澤縣改屬定州十二

  年升易州為直隸州又以淶水縣及山西之廣吕縣改屬今領州二縣十五

  清苑縣附郭東西距六十里南北距八十里東至安州界四十七里西至滿城縣界十三里

  南至博野縣界七十里北至安肅縣界十里東南至高陽縣界三十五里西南至滿城縣界二十五

  里東北至安肅縣界三十里西北至滿城縣界三十里漢置樊與廣望二國俱屬𣵠郡後漢皆省入