Page:Sibu Congkan Xubian104-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-006.djvu/29

此页尚未校对


   初屬中山郡孝吕中分置北平郡北齊郡廢改置北平縣仍屬中山郡隋屬博陵郡唐屬定州萬歳

   通天二年改曰徇忠神龍元年復曰北平五代唐長興三年改曰燕平宋初復故慶厯二年置北平

   軍金改曰永平屬中山府貞祐二年升爲完州元至元二年降爲永平縣尋復爲完州屬保定路明

   洪武二年降州爲完縣屬保定府 本朝因之蠡縣在府南少東九十里東西距三十二里南

   北距三十二里東至河間府肅寕縣界二十里西至博野縣界十二里南至深州安平縣界十二里

   北至清𫟍縣界二十里東南至深州饒陽縣治七十里西南至博野縣治十八里東北至高陽縣治

   六十里西北至望都縣治九十里漢置陸成縣屬中山國後漢省入蠡吾本初元年改置博陵縣並

   置郡漢末郡廢以縣屬安平國晉泰始元年改縣曰博陸並置高陽國治焉後魏景明元年改縣曰

   博野屬高陽郡隋屬河間郡唐武德四年屬滿州五年以縣置蠡州八年州廢九年復置貞觀元年

   又廢縣屬瀛州永泰中改屬深州元和十年復隸瀛州後又屬深州五代周顯德二年改屬定州宋