Page:Sibu Congkan Xubian104-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-006.djvu/31

此页尚未校对


   都路元初軍廢至元二十三年屬保定路明洪武初省縣入州七年改州為縣屬保定府 本朝因

   祁州在府南少西一百二十里東西距四十七里南北距七十五里東至博野縣界十七

   里西至定州界三十里南至定州深澤縣界三十五里北至清苑縣界四十里東南至深州安平縣

   治六十里西南至深澤縣治六十里東北至博野縣治三十里西北至望都縣治九十里漢置安國

   縣屬中山國後漢因之晉屬博陵郡後魏真君七年並入深澤景明二年復置屬博陵郡北齊廢隋

   開皇六年復置改名義豐縣屬博陵郡唐屬定州萬歳通天二年改曰立節神龍元年復曰義豐五

   代因之宋太平興國初改曰蒲陰縣景徳元年祁州來治亦曰蒲陰郡屬河北西路金仍為祁州

   元屬保定路明初省蒲陰縣入州屬保定府 本朝因之束鹿縣在府南少西二百五十五

   里東西距五十八里南北距九十五里東至深州界八里西至正定府晉州界五十里南至冀州新

   河縣界四十五里北至定州深澤縣界五十里東南至冀州界四十五里西南至趙州寕晉縣界三