Page:Sibu Congkan Xubian104-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-006.djvu/37

此页尚未校对


  束鹿縣城周六里有奇門四濠廣二丈餘明天啓四年建 本朝康熙八年修葺

  安州城舊土城周五里有奇門四濠廣丈餘宋楊延朗築明時増修 本朝乾隆四十四年

  改建甎城高陽縣城周五里門四濠廣四丈明天順中建 本朝乾隆二十四年修二十

  九年重修新安縣城舊土城周七里有奇門五外有濠明洪武間因舊址建崇禎十一年

  修 本朝乾隆十七年修四十四年改建甎城

 ︹學校︺保定府學在府治東南元中統二年建 本朝屢經修葺入學額數二十名

  苑縣學在縣治東北明洪武八年建 本朝順治以來相繼増修嘉慶十五年重修入學額

  數二十三名滿城縣學在縣治東南元至大二年建入學額數十二名安肅縣

  學在縣治東南明洪武三年建 本朝順治十七年修入學額數十五名定興縣學

  在縣治南元至元三年建 本朝康熙十一年修入學額數十二名新城縣學在縣治西