Page:Sibu Congkan Xubian104-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-006.djvu/79

此页尚未校对


   志唐縣舊治左人城聖厯二年移於今所元和志縣東南至定州五十里舊志以舊唐志考之蓋自

   北齊廢縣後隋改置於左人城唐時復移治而漢時故城遂廢今有長古城在縣南八里即唐縣也

   唐後又移今治蠡吾故城在博野縣西南漢置縣屬𣵠郡後漢永建五年更封河間王開

   子翼為侯國北齊廢入博野水經注滱水東北經蠡吾縣故城北地理風俗記曰縣故饒陽之下鄉

   也後漢書注蠡吾故城在今博野縣西舊志今有蠡吾鄉分管縣西路村社其地蠡村有蠡吾故城

   後魏時為滹沱水所淹東南城角猶存 按今之博野及漢之蠡吾今之蠡縣乃漢之博陵後魏及

   唐宋以來之博野自北齊廢蠡吾入博野厯隋唐時蠡吾故地為博野之西境宋置永寕軍金改蠡

   州並以博野為𠋣郭元至元初省博野三十一年復置博野縣於今蠡縣界屬保定路其時蠡州與

   博野始分然博野之名猶在故地也明洪武元年遷於西南十八里為今治由是博野蠡縣名稱互

   易皆非故地明統志但據現在之名不考分合徙置之由所載沿革皆誤且彼此混淆今特訂正