Page:Sibu Congkan Xubian104-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-006.djvu/81

此页尚未校对


   書志容城下有本逎二字為可 疑考元和志容城縣高齊省入范陽開皇元年改 屬逎縣所為本逎

   者謂其本屬逎縣耳非即逎縣之治且謂唐初未嘗名容城為逎惟神龍二年嘗改名逎其言雖似

   其實皆非舊唐書明言容城隋改為逎縣武徳五年置北義州領逎縣又割固安歸義屬之寰宇記

   亦云武徳四年置北義州仍改為逎縣以屬焉皆與新唐書同不得謂唐初未嘗名逎縣也今容城

   北距定興僅五十里舊志既云隋改范陽置逎縣在定興南四十里容城故城在今縣北十五里而

   謂隋之逎縣不在容城可乎元和志雖不言武徳再置逎縣而以天寶元年改為容城直接隋改屬

   逎縣一語可知改屬屬字乃為字之訛舊志誤解耳曲逆故城在完縣東南左傳哀公四

   年齊國夏伐晉取逆時戰國時曰曲逆齊䇿魏處曰趙可取唐曲逆是也漢置縣屬中山國高帝七

   年擊韓王信於代南過曲逆上其城望室屋甚大曰壯哉縣吾行天下獨見雒陽與是耳於是更封

   陳平為曲逆侯水經注漢章帝章和二年行巡北岳以曲逆名不善因山水之名改曰蒲陰後魏改