Page:Sibu Congkan Xubian104-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-006.djvu/85

此页尚未校对


  國侯皆即此晉因之後魏太平真君七年併入深景明二年復置魏書地形志安國縣有安國城

  又蒲陰縣有安國城章懷太子後漢書注安國故城在義豐縣東南舊志安國城在州東南六里即

  漢安國縣 按元和志安國城本在唐河南今此城在河北道里不合又舊志今州西南三十里有

  村曰固城故縣或在其地郻縣故城在束鹿縣東漢置郻縣後漢曰鄡更始二年光武擊

  銅馬於鄡即此水經注衡水又北經鄥縣故城東竹書紀年梁惠成王三十年秦封衞鞅於鄔改名

  曰商地理風俗記曰縣北有鄔阜蓋縣氏之北齊移安國縣於此隋改置安定縣而故城廢隋書地

  理志鹿城縣舊曰鄡後齊改曰安國開皇六年爲安定十八年改鹿城章懷太子曰郻縣故城在

  鹿城縣東 按顔師古曰郻苦么反與鄡同水經注作鄔地形志作通典舊志作𨜔寰宇記作鄢

  皆鄡字之訛也又舊唐書地理志先天二年分饒陽鹿城界置陸澤縣於古𨜔城與隋志後漢書志

  不同詳見深州貰縣故城在束鹿縣西南漢高帝六年越將傅胡害爲侯邑後爲縣屬